Ogólne warunki sprzedaży reklam

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I EMISJI PRZEKAZÓW REKLAMOWYCH obowiązujące w MEDIA 1 Sp. z o.o. (dalej „Media1”)

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Emisji Przekazów Reklamowych (dalej „Ogólne Warunki”) regulują obowiązujące w Media1 zasady przyjmowania i realizacji zleceń emisji Przekazów reklamowych w stacjach telewizyjnych reprezentowanych przez Media1, a także prawa i obowiązki stron w tym zakresie.

 2. Niniejsze Ogólne Warunki odnoszą się do wszelkich form Przekazów reklamowych, emitowanych w programach telewizyjnych, chyba że co innego wynika z odrębnej umowy zawartej z Reklamodawcą.

 3. Podpisanie zlecenia emisji przez Reklamodawcę jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych Ogólnych Warunków.

 4. Postanowień niniejszych Ogólnych Warunków nie stosuje się w takim zakresie, w jakim odmienne postanowienia zawiera odrębna umowa zawarta przez Media1 z Reklamodawcą.

 5. Przekazem reklamowym w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków jest w szczególności: spot reklamowy, wskazanie/billboard sponsorski i spot/blok telesprzedażowy.

 6. Reklamodawcą w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków jest osoba fizyczna lub podmiot będący klientem indywidualnym, domem mediowym lub agencją reklamową, zlecający Media1 emisję Przekazu reklamowego.

II. Rezerwacja czasu reklamowego, zlecenie emisji

 1. Rezerwacja czasu reklamowego jest dokonywana wyłącznie na podstawie pisemnego zlecenia emisji, które określa:

   rodzaj Przekazu reklamowego,
   daty i godziny emisji Przekazu,
   stację telewizyjną,
   wysokość opłaty należnej z tytułu emisji,  ewentualne warunki szczególne emisji.

 2. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji stanowi wyłącznie zlecenie emisji podpisane przez Reklamodawcę i Media1, przy czym Media1 podpisuje zlecenie emisji po uprzednim uzyskaniu akceptacji ze strony reprezentowanej przez siebie stacji telewizyjnej, której dotyczy zlecenie.

 3. Daty i czasy zaznaczone na zleceniu są podane wyłącznie do celów informacyjnych, bloki reklamowe będą definiowane według ich miejsca w programie, a nie według określonej godziny. Stacje telewizyjne reprezentowane przez Media1 mogą w zależności od potrzeb, zmodyfikować niektóre elementy programu. Reklamodawcy nie przysługuje w tym przypadku roszczenie odszkodowawcze.

 4. Zlecenie złożone i podpisane przez Reklamodawcę nie może zostać odstąpione innemu Reklamodawcy, bez uprzedniej zgody Media1. To samo dotyczy jakiejkolwiek części takiego zlecenia.

 5. Warunki zlecenia stanowią informacje poufne i Reklamodawca zobowiązany jest do zachowania poufności w tym zakresie i nieujawniania treści i warunków zlecenia osobom trzecim.

1

 1. Podpisane przez Reklamodawcę zlecenie emisji powinno zostać złożone do Media1 w ciągu 10 dni od dokonania wstępnej rezerwacji czasu reklamowego, nie później jednak niż na 5 dni przed datą emisji Przekazu reklamowego.

 2. Jeżeli rezerwacja jest dokonywana później niż na 14 dni roboczych przed terminem emisji Przekazu reklamowego, to zlecenie podpisane przez Reklamodawcę musi zostać złożone do Media1 w ciągu 24 godzin od otrzymania formularza zlecenia.

 3. Podpisany formularz zlecenia Reklamodawca przesyła do Media1 w formie skanu pocztą elektroniczną na adres Media1.

 4. Niedotrzymanie przez Reklamodawcę terminów określonych w punktach poprzedzających oznacza rezygnację z rezerwacji czasu reklamowego.

 5. W wyjątkowych przypadkach, po uzyskaniu akceptacji ze strony reprezentowanej stacji telewizyjnej, Media1 może wyrazić zgodę na przyjęcie zlecenia emisji złożonego w terminie późniejszym niż określony w punktach poprzedzających.

 6. Po przyjęciu zlecenia, zmiana warunków zlecenia możliwa jest wyłącznie za zgodą Media1.

 7. Reklamodawca jest uprawniony do zmiany treści Przekazu reklamowego objętego zleceniem emisji (w szczególności zmiany reklamowanego produktu/usługi na inny tego samego Reklamodawcy) pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje zmiany ilości zarezerwowanego czasu reklamowego, terminów emisji ani wysokości opłaty należnej Media1. Zmiana taka musi zostać zgłoszona nie później niż na 3 dni robocze przed emisją Przekazu reklamowego.

 8. Media1 zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia emisji bez podania powodów.

III. Przekazy reklamowe, odpowiedzialność Reklamodawcy

 1. Reklamodawca gwarantuje, że przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe i pokrewne lub licencje do dostarczanych Media1 Przekazów reklamowych, a także posiada wszelkie niezbędne zgody na wykorzystanie wizerunku itp. osób występujących w treści Przekazu – w zakresie niezbędnym do emisji Przekazów na antenie stacji telewizyjnej. Reklamodawca gwarantuje, że emisja dostarczonych Przekazów nie będzie naruszała jakichkolwiek praw własności intelektualnej ani dóbr osobistych twórców Przekazów ani osób trzecich.

 2. Reklamodawca ponosi pełną odpowiedzialność za przysługiwanie mu praw, o których mowa w punkcie 1 i zobowiązany będzie do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez jakiekolwiek osoby z tytułu naruszenia wskutek emisji Przekazu ich praw autorskich, pokrewnych, dóbr osobistych lub innych dóbr chronionych oraz do zwolnienia Media1 i/lub nadawców stacji telewizyjnych z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie. Reklamodawca odpowiedzialny będzie ponadto za naprawienie wszelkich szkód i kosztów poniesionych przez Media1 i/lub nadawców z tego tytułu.

 3. Reklamodawca udziela Media1 licencji na korzystanie z Przekazów w zakresie niezbędnym do ich emisji na antenie stacji telewizyjnych reprezentowanych przez Media1, z prawem do udzielenia przez Media1 dalszej licencji w tym samym zakresie nadawcom tych stacji.

 4. Reklamodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę Przekazów reklamowych przekazanych do emisji.

 5. Przekazy reklamowe nie mogą naruszać przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, ogólnie przyjętych norm moralnych i dobrych obyczajów. Przekazy reklamowe nie mogą zawierać treści głoszących opinie polityczne, światopoglądowe lub religijne, ani treści o charakterze pornograficznym.

 6. Przekazy reklamowe nie mogą dotyczyć reklamy produktów, których reklamowanie jest zgodnie z przepisami prawa zabronione, zawierać elementów niedozwolonych, godzących w dobre imię

2

lub naruszających dobra osobiste odbiorców lub osób trzecich, jak również wprowadzać w błąd odbiorców Przekazów.

 1. Reklamodawca obowiązany jest posiadać właściwe zaświadczenia o dopuszczalności reklamowanych produktów do obrotu w Polsce. Media1 może żądać od Reklamodawcy dołączenia takiego zaświadczenia do materiałów emisyjnych.

 2. Reklamodawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za wszelkie skargi lub roszczenia zgłoszone przez jakiekolwiek instytucje, widzów, klientów lub inne osoby trzecie w związku z treścią lub formą Programu. W przypadku zgłoszenia takich roszczeń przeciwko Media1 i/lub nadawców stacji telewizyjnych, Reklamodawca zobowiązany będzie do ich zaspokojenia we własnym zakresie oraz do zwolnienia Media1 i/lub nadawców stacji telewizyjnych z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. Reklamodawca odpowiedzialny będzie ponadto za naprawienie wszelkich szkód i kosztów poniesionych z tego tytułu przez Media1 i/lub nadawców, w tym również pokrycia ewentualnych kar nałożonych na Media1 i/lub nadawców przez właściwe instytucje z tytułu naruszenia przez Przekaz reklamowy obowiązujących przepisów prawa.

 3. W przypadku Przekazów mających postać spotów/bloków telesprzedażowych, Reklamodawca jest wyłącznie odpowiedzialny wobec odbiorców tych Przekazów za wszelkie skargi, roszczenia i reklamacje dotyczące jakości, wad fizycznych i prawnych, niezgodności z umową produktów oferowanych i sprzedawanych w formie telesprzedaży, ich ceny oraz obsługi sprzedażowej. Postanowienia pkt 8 powyżej stosuje się odpowiednio.

 4. W przypadku zgłoszenia wobec Media1 i/lub nadawców stacji telewizyjnych jakichkolwiek skarg lub roszczeń dotyczących Przekazów, określonych w niniejszym Rozdziale, Media1 ma prawo niezwłocznie wstrzymać dalszą emisję Przekazów do czasu wyjaśnienia zastrzeżeń, a Reklamodawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia odszkodowawcze.

IV. Dostarczanie i przyjmowanie materiałów emisyjnych

 1. Materiały emisyjne zawierające Przekazy reklamowe Reklamodawca dostarcza do Media1 w postaci elektronicznej w formatach zgodnych z warunkami technicznymi wymaganymi przez Media1 umieszczając je na uzgodnionym serwerze.

 2. Materiały emisyjne muszą zostać dostarczone do Media1 najpóźniej na 3 dni robocze przed zaplanowaną emisją. W przypadku niedostarczenia materiałów w tym terminie, emisja Przekazów nie dojdzie do skutku, a Reklamodawca zostanie obciążony pełną odpłatnością za zamówiony i niewykorzystany czas reklamowy, zgodnie z warunkami zlecenia emisji.

 3. Reklamodawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Media1 o każdym przewidywanym opóźnieniu w dostarczeniu materiałów emisyjnych.

 4. Dostarczone materiały emisyjne podlegają kontroli Media1 i zatwierdzeniu pod względem technicznym, merytorycznym i prawnym.

 5. Media1 odmówi przyjęcia materiału emisyjnego w każdym przypadku stwierdzenia, że Przekaz reklamowy jest sprzeczny z prawem lub innymi warunkami określonymi w rozdziale II niniejszych Ogólnych Warunków. O odmowie przyjęcia Przekazu Media1 niezwłocznie powiadomi Reklamodawcę wzywając go do poprawienia i wprowadzenia niezbędnych zmian w Przekazie reklamowym w określonym terminie, o ile jest to możliwe biorąc pod uwagę charakter wady Przekazu.

 6. W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału emisyjnego z warunkami technicznymi, Media1, o ile będzie to możliwe, dokona we własnym zakresie poprawienia materiału i usunięcia niezgodności oraz obciąży Reklamodawcę kosztami z tego tytułu. Jeżeli wada techniczna

3

 1. materiału emisyjnego nie może zostać usunięta przez Media1, taki materiał zostanie niezwłocznie zwrócony Reklamodawcy celem poprawienia bądź dostarczenia innego materiału, wolnego od wad.

 2. W przypadku gdy dostarczony materiał emisyjny wykazuje czas trwania dłuższy od czasu ustalonego w warunkach zlecenia, a Reklamodawca nie dostarczy poprawionego materiału przed ustalonym terminem emisji, Media1 może, za zgodą stacji telewizyjnej, o ile będzie to możliwe z uwagi na ustaloną ramówkę, wyemitować dłuższy Przekaz obciążając jednocześnie Reklamodawcę dodatkową opłatą za wykorzystanie dłuższego czas reklamowego. W innych wypadkach zastosowanie znajdzie postanowienie pkt 8 poniżej.

 3. W każdym przypadku odmowy przyjęcia materiału emisyjnego lub jego zwrócenia do poprawienia lub wprowadzenia zmian, jeżeli Reklamodawca nie dostarczy przed terminem emisji materiału zastępczego, który zostanie zatwierdzony i przyjęty przez Media1, emisja Przekazów nie dojdzie do skutku, a Reklamodawca zostanie obciążony pełną odpłatnością za zamówiony i niewykorzystany czas reklamowy, zgodnie z warunkami zlecenia emisji.

 4. Zatwierdzenie i przyjęcie przez Media1 materiału emisyjnego zawierającego Przekaz reklamowy, w żadnym wypadku nie zwalnia Reklamodawcy z wyłącznej odpowiedzialności za formę, treść oraz przysługiwanie mu niezbędnych praw do Przekazu, o której mowa w Rozdziale II niniejszych Ogólnych Warunków.

V. Warunki płatności

 1. Wysokość opłaty należnej Media1 z tytułu udostępnienia czasu reklamowego w celu emisji Przekazów reklamowych Reklamodawcy określa każdorazowo zlecenie emisji.

 2. Opłata należna Media1 powiększona zostaje o podatek VAT w wysokości określonej aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Reklamodawca zobowiązany jest do dokonania płatności w wysokości 100% opłaty z góry, na podstawie wystawionej przez Media1 faktury proforma, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie określonym na fakturze proforma, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed pierwszą zaplanowaną emisją Przekazu.

 4. Media1 może żądać przesłania pocztą elektroniczną potwierdzenia dokonania przelewu.

 5. W przypadku nieotrzymania przez Media1 płatności w terminie wskazanym w pkt 3, zlecenie emisji zostaje anulowane a Media1 ma prawo swobodnie dysponować czasem reklamowym, którego dotyczyło nieopłacone zlecenie, chyba że Strony zgodnie postanowią inaczej.

VI. Odwołanie zlecenia przez Reklamodawcę

 1. Rezygnacja dokonana przez Reklamodawcę z całego zlecenia bądź z emisji poszczególnych Przekazów, pociąga za sobą obowiązek zapłaty kwoty w wysokości:

  •   10% całkowitej opłaty wynikającej ze zlecenia – przy rezygnacji dokonanej w okresie od dnia podpisania zlecenia do 10 dnia roboczego przed pierwszą emisją Przekazu,

  •   50% całkowitej opłaty wynikającej ze zlecenia – przy rezygnacji dokonanej w okresie od 9 do 5 dni roboczych przed terminem pierwszej emisji Przekazu,

  •   100% całkowitej opłaty wynikającej ze zlecenia – przy rezygnacji dokonanej później niż na 5 dni roboczych przed terminem pierwszej emisji Przekazu.

 2. Rezygnacja z całości bądź części zlecenia następuje w formie pisemnego oświadczenia złożonego do Media1.

4

VII. Reklamacje

 1. Reklamodawcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku niedokonania emisji Przekazu reklamowego zgodnie z warunkami ustalonymi w zleceniu, bądź dokonania emisji błędnie, z usterkami technicznymi wizji lub fonii lub w inny sposób nieprawidłowo, z przyczyn leżących po stronie Media1 lub reprezentowanych przez Media1 stacji telewizyjnych.

 2. Reklamacja wymaga formy pisemnej i musi zostać złożona nie później niż w terminie 30 dni od daty błędnej emisji Przekazu bądź daty, w której Przekaz miał być wyemitowany zgodnie z warunkami zlecenia emisji.

 3. Media1 zobowiązana jest do rozpatrzenia reklamacji i ustosunkowania się do niej na piśmie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 4. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Media1 ustali w porozumieniu ze stacją telewizyjną, której dotyczyło reklamowane zlecenie, nowy termin emisji Przekazu lub termin ponownej emisji Przekazu (w przypadku gdy uprzednia emisja została dokonana nieprawidłowo lub z usterkami), w takim samym przedziale godzinowym, jak pierwotnie ustalony w zleceniu emisji.

 5. W przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie stacji telewizyjnych ustalenie nowego terminu i ponowna emisja Przekazu nie będzie możliwa, Reklamodawcy przysługiwać będzie zwrot części uiszczonej opłaty, proporcjonalnie do niewykonanej lub należycie wykonanej części zlecenia.

 6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszystkie koszty techniczne związane z analizą przedstawionych zastrzeżeń będzie ponosił Reklamodawca.

 7. Emisja Przekazu reklamowego do dwudziestu minut wcześniej lub później niż godzina określona w zleceniu emisji będzie uważana za dokonaną zgodnie ze złożonym zleceniem i nie może być podstawą reklamacji. Media1 zastrzega sobie prawo zmiany czasu emisji bloku reklamowego, który następuje po programach niesformatowanych (np. transmisje lub filmy fabularne).

 8. Media1 nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zlecenia emisji, jeżeli nastąpiło to z przyczyn siły wyższej, w szczególności takich jak powodzie, pożary, innego rodzaju klęski żywiołowe, strajki, lockouty, decyzje władz, awarie i innego rodzaju zdarzenia niezależne od Media1.

 9. W przypadku niemożności wykonania zlecenia z powodu utraty przez stację telewizyjną, której dotyczyło zlecenie, koncesji lub innego zezwolenia skutkującej wstrzymaniem prowadzenia działalności nadawczej, zawieszenia nadawania programu telewizyjnego i/lub dystrybucji programu na określonym terytorium, bądź też utraty przez Media1 prawa do reprezentowania stacji telewizyjnych, zlecenie emisji zostaje anulowane a Reklamodawcy przysługiwał będzie zwrot części uiszczonej opłaty proporcjonalnie do niewykonanej części zlecenia. Ponadto Reklamodawcy nie będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszych Ogólnych Warunkach lub w odrębnej umowie, jeżeli taka zostanie zawarta pomiędzy Media1 i Reklamodawcą, podlegają regulacji odpowiednich przepisów polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

 2. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków okaże się sprzeczne z przepisami polskiego prawa, postanowienie takie zostanie niezwłocznie zastąpione przez nowe, odpowiadające przepisom.

 3. Wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Media1.

 
Pobierz plik PDF